2
min
Kan man förutse framtiden?
För att se in i framtiden är det viktigaste att inte låsa in sig i en för snäv bild av framtiden - i stället behöver man bygga flera olika potentiella framtidsscenarier som alla kan inträffa!
Lyssna på artikeln
00:00
/
00:00

Det är svårt – men inte omöjligt – att förutse hur framtiden kan komma att se ut. Många av de mönster vi ser omkring oss redan idag ger indikationer på vart vi är på väg. Men det krävs också att man föreställer sig än mer långtgående konsekvenser av vad det vi ser idag skulle kunna leda till. Det viktigaste är att inte låsa in sig i en för snäv bild av framtiden, t ex genom att skapa en ”bra och en dålig” framtid. I stället vill man bygga flera olika potentiella framtidsbilder som alla kan inträffa. En beprövad metod är Kees van der Heijdens och Oxfords Scenario Planning Program med fyra olika framtidsbilder som byggs upp kring två axlar med utvalda osäkerheter som har en särskilt stark påverkan på hur framtiden kan utvecklas. 

De framtidsscenarier vi tagit fram baseras på de intervjuer och workshops som genomförts där vi diskuterat både trender och osäkerheter som kan få stor påverkan på vår framtid. Trenderna återkommer i varierande grad i de olika scenarierna – men osäkerheterna är det som utgör vattendelare och det vi kallar för scenariokorset. När vi jobbar med scenarier så är syftet att föreställa sig olika utvecklingsvägar som alla kan samexistera och skapa olika utfall och möjligheter för olika företag. Syftet är inte att välja ett scenario, utan i stället tänka igenom hur den egna strategin och affärsmodellen står sig i respektive scenario. Företag och organisationer bör ställa sig frågan vilka möjligheter som finns i vart och ett av dessa scenarier men också fråga sig vad de gör idag som inte kommer att fungera i de olika scenarierna. Så hur gör man då om man vill använda scenarierna för sin egen verksamhet? 

Betrakta scenarier med ett öppet sinne 

Gå igenom varje scenario med ett öppet sinne. Det gör ingenting om det skaver lite och man inte håller med om att en viss utveckling kan ske.  

  1. Undvik att lägga in egna värderingar kring vad som är realistiskt och sannolikt. Spinn i stället vidare på vad som beskrivs i scenariot, lägg till ytterligare dimensioner som hänger ihop med de grundläggande tankegångarna och som gör att det känns ännu mer anpassat för den bransch du är i.  
  2. Viktiga frågor att ställa sig är t ex: hur påverkas min bransch i detta scenario, vad gör våra konkurrenter och andra aktörer, hur förändras konsumtionsmönster och hur kommer vi dra nytta av ny teknik och hur kommer vi behöva kommunicera med olika intressenter?   
  3. Tänk igenom vad som är kritiska framgångsfaktorer i varje scenario – vad är det som gör att man drar nytta av de möjligheter som scenariot representerar och hur blir man riktigt framgångsrik? Återigen är det viktigt att inte tänka på sin egen verksamhet eller affär, utan vad som generellt sett skulle vara bäst affärsmodell, vad kunderna värderar och vilka förmågor som är viktigast att ha. Det här sättet att ta sig an scenarierna ger ett utifrånperspektiv som gör det lättare att sedan identifiera både styrkor och svagheter hos sitt eget företag.  

När man kommit så långt är det dags att sätta in sitt eget företag i spelplanen som varje scenario utgår ifrån. Det viktiga här är att vara väldigt klarsynt och se på sig själv utifrån. Tänk inte ”vad tycker jag” utan ”vad skulle våra kunder tycka”? På riktigt.   

Läs vidare om
Framtidsscenarier
Kan man förutse framtiden?